ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: pracownik socjalny

2023-11-15

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana :

Pani Agata Landzwojczak, zam. Kąkolewo

Załączniki:

  1. Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny (plik pdf 545KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2023-10-13

Wymagania :

Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych, niekaralność.

Wykształcenie: wyższe – kierunki praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie. Preferowana praktyka w zawodzie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna z dopiskiem: „Konkurs na pracownika socjalnego” do dnia 27 października 2023 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do w/w ogłoszenia oraz pod nr telefonu M–GOPS w Osiecznej - kierownik Ośrodka 790 208 300.

Załączniki:

  1. Konkurs na pracownika socjalnego M-GOPS w Osiecznej (plik doc 30KB)
  2. Klauzula RODO (plik doc 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniorów

2023-09-15

Korpus Wsparcia Seniorów – 2023 r.

  1. Gmina Osieczna uzyskała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 moduł II, tj. świadczenie "opieki na odległość" na rzecz osób starszych poprzez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. "opasek bezpieczeństwa".

  2. Zadanie ma na celu wsparcie seniorów z Gminy Osieczna w wieku 65 lat i więcej w miejscu zamieszkania, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

  3. Opaska to urządzenie elektroniczne, zakładane na nadgarstek wyposażone w kartę SIM i kabel zasilający, z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych, wyposażone m.in. w przycisk SOS (alarmowy), detektor upadków, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, komunikację telecentrum z opiekunem i podsiadające również funkcje pomiaru temperatury, ciśnienia, pulsu, saturacji.

  4. Opaska umożliwia połączenie z TeleCentrum w przypadku potrzebnej pomocy 24h/dobę w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania jej użytkownika.

  5. W ramach programu zostanie zakupionych 16 opasek.

  6. Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej opaski, spełniające wyżej wskazane wymagania mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejsko - Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Osiecznej, ul. Powstańców Wlkp. 6 tel. 65 535 00 80, 65 535 00 93.

Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SZKOLNE

2023-09-06

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej, informuje, że do 15.09.2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osieczna.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345,00 zł.

 

MGOPS w Osiecznej, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna

tel. 65 535 00 80, 65 535 00 93

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA STANOWISKO DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

2023-09-05

NABÓR NA STANOWISKO

DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna Tel. 65 535 00 80, 65 535 00 93

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko urzędnicze ds. obsługi świadczeń rodzinnych 

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - umowa na zastępstwo

3. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej.

4. Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie średnie lub wyższe ,

• znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych ,

• znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

• znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

• znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

• znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego

• dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętność obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych,

• kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe :

• sumienność, bezkonfliktowość,

• samodzielność i kreatywność w działaniu, odpowiedzialność,

• wysoka kultura osobista,

• umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole

• komunikatywność,

• umiejętność prowadzenia rozmów z klientem.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• udzielanie stronom informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem” oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń

• prowadzenie postępowań administracyjnych w w/w sprawach, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków

• przyjmowanie wniosków i i sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym

• opracowywanie projektów decyzji administracyjnych

• sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń • prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach

• prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

• przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań w zakresie określonym przez przełożonego

• prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa

• gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw

• stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami

• praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze

• wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika

 

Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• curriculum vitae,

• list motywacyjny,

• kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

• w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku. W trakcie pracy będzie konieczne korzystanie z urządzeń technicznych (komputer osobisty, telefon, ksero, fax, itp.). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 20 września 2023 r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej (decyduje data i godzina doręczenia) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 )” Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka (www.osieczna.opsinfo.pl) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku Pomocy Społecznej przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 208 300

 

 

 

Kierownik

M-GOPS w Osiecznej

Marcin Kondracki

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej

ul.Powstańców Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna
tel./fax (65)535-00-80, (65)535-00-93

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO